Handelsbetingelser

TJ Karrosseri A/S handler fortrinsvis med virksomheder, herunder offentlige instanser og organisationer, men også med privat personer. Kontakt evt. claus@tjkarrosseri.dk for yderligere information.

Salgs- og leveringsbetingelser for TJ Karrosseri A/S

1. Anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for TJ Karrosseri A/S, er gældende for salg af enhver ydelse fra TJ Karrosseri A/S, med mindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

2. Generelt

Tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger etc. er vejledende, og kan ændres uden forudgående varsel.
Bistand fra TJ Karrosseri A/S til køber i form af teknisk rådgivning og service af enhver art, er ikke ansvarspådragende for TJ Karrosseri A/S, med mindre der er givet en udtrykkelig skriftlig garanti.

Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse eller montering af det leverede produkt, skal køber straks indhente fornødne oplysninger herom fra TJ Karrosseri A/S. TJ Karrosseri A/S hæfter ikke for skader på produktet eller følgeskader, grundet fejlagtig brug, vedligehold, fejlmontering mv.

3. Tilbud og accept

Tilbud på en leverance/ydelse er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Herefter må tilbuddet anses for bortfaldet, med mindre det forinden er accepteret.

De i tilbuddet anførte leveringstider gælder, med forbehold for ændringer i leveringstiden fra leverandører og underentreprenører, samt produkter der er udgået af produktion.

Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af tilgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder TJ Karrosseri A/S sig ret til helt eller delvist at træde tilbage fra tilbuddet.

4. Levering og leveringstid

TJ Karrosseri A/S skal levere de specificerede ydelser jf. særskilt aftale herom i form af en ordrebekræftelse. Leverings sker ab lager, medmindre andet er aftalt skriftligt i det konkrete tilfælde. Kan levering, som følge af kundens forhold, ikke gennemføres, hæfter kunden for omkostninger ved forsøg på levering og returfragt.

Ethvert af TJ Karrosseri A/S meddelt leveringstidspunkt, er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for TJ Karrosseri A/S, med mindre det i ordrebekræftelsen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid. Er der udtrykkeligt aftalt en fast leveringstid, er TJ Karrosseri A/S berettiget til at forlænge denne, med indtil 14 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid. Overskrider TJ Karrosseri A/S denne frist, er kunden berettiget til at kunne kræve kompensation, såfremt det kan dokumenteres, at kunden har lidt et tab i forbindelse med forsinkelsen. En eventuel kompensation vil højest kunne udgøre 0,5 % af værdien af det forsinkede pr. påbegyndt uge, og vil under ingen omstændigheder kunne udgøre mere end 5 % af købsprisen.

Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab eller driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.
Forårsages TJ Karrosseri A/S forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis kundens ændring af specifikationer, forsinkelse ved levering af køretøj, tekniske specifikationer, dokumenter til brug ved syn og godkendelse eller andre oplysninger, bortfalder TJ Karrosseri A/S´ forpligtelse i forhold til leveringstidspunkt, såvel skønnet som fast leveringstid.

5. Betaling

Købesummen forfalder til betaling senest den dato som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Med mindre andet er udtrykkeligt anført skriftligt, skal betaling ske netto kontant.

Er der ikke angivet en sidste rettidige betalingsdag, skal betaling ske ved levering.

Ved overskridelse af betalingsfristen, svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret TJ Karrosseri A/S´ konto i TJ Karrosseri A/S´ pengeinstitut.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

6. Ejendomsforbehold

TJ Karrosseri A/S har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger betalt.

7. Reklamation og mangler

TJ Karrosseri A/S yder 12 måneder reklamationsret, og henviser i øvrigt til købelovens almindelige bestemmelser i handelskøb.

Kunden er forpligtet til, straks efter modtagelse af en leverance at foretage kontrol af ydelsen, samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer kunden mangler, skal kunden straks og senest 6 arbejdsdage efter modtagelsen, skriftligt reklamere til TJ Karrosseri A/S, med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

TJ Karrosseri A/S ansvar for fejl og mangler, er altid og i enhver situation, begrænset til, efter TJ Karrosseri A/S valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele kunden et af leverandøren fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Afhjælpning på fremmed værksted, skal i hvert enkelt tilfælde forinden aftales skriftligt med TJ Karrosseri A/S.

TJ Karrosseri A/S kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader, der skyldes at køber har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham.

8. Produktansvar

TJ Karrosseri A/S er produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. TJ Karrosseri A/S fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Kunden er forpligtet, til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele TJ Karrosseri A/S, såfremt kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning TJ Karrosseri A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde TJ Karrosseri A/S skadesløs i samme omfang, som TJ Karrosseri A/S ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

9. Ansvarsfraskrivelse og – begrænsning

TJ Karrosseri A/S er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til det leverede, dettes brug eller TJ Karrosseri A/S ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende.

TJ Karrosseri A/S er ikke ansvarlig for skader på det leverede opstået som følge af forkert brug. Der gøres især opmærksom på, at last- og varevognsopbygninger leveret med hvid glasfiber som yderbeklædning, ikke må dækkes med meget mørke farver på større flader (som f.eks. tekster, logos eller heldækkende film/maling), da der herved opstår risiko for buledannelse ved stærk solpåvirkning.

10. Force majeure

TJ Karrosseri A/S er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelser ved levering fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, ændret lovgivning eller ændret praksis vedrørende eksisterende lovgivning, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som TJ Karrosseri A/S ikke er direkte herre over.

I dette tilfælde, er TJ Karrosseri A/S berettiget til at ændre leverancen for kundens regning, til opfyldelse af gældende lovgivning, udskyde levering indtil opfyldelseshindringen er ophørt, eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

11. Enhver tvist mellem TJ Karrosseri A/S og kunden skal afgøres efter dansk ret.